Wójt Gminy Biała ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Wójt Gminy Biała

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w roku 2015

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

§ 1. Rodzaj zadania:

1. Programy profilaktyczne skierowanie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych– zajęcia pozalekcyjne:

2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

3. Wspieranie realizacji zadań publicznych w dziedzinach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 21.000 zł.

§ 3. Zasady składania ofert i przyznawania dotacji.

1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  i wzoru sprawozdania z wykonania  tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór formularza oferty dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej Biała oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała (www.biala.finn.pl). Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wypoczynek letni dzieci
i młodzieży”

2. Miejsce złożenia ofert: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4 b, 98-350 Biała, sekretariat.

3. Można złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie.

4. Pierwszeństwo mają programy rekomendowane przez PARPA.

5. Oferta powinna w szczególności zawierać:

a)     szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

d)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

6. Na wniosku oferty winna być informacja, jakiego zadania oferta dotyczy.

7. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

a)     aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny 3 m-ce od daty wystawienia),

b)    statut,

c)     oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty.

8. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Biała lub na rzecz jej mieszkańców.

9. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 4. Terminy i warunki realizacji zadań:

1. Dofinansowanie zadania przez Gminę Biała (wsparcie realizacji) obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r.

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie  z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba uczestników.

4. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

a)     zgodnie z przyjętymi programami, realizowanie zadań merytorycznych,

b)    zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,

c)     prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

d)    oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy w formie zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  i wzoru sprawozdania z wykonania  tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

6. Podpisanie umowy odbędzie się w Urzędzie Gminy Biała w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji Konkursowej.
7. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

§ 5. Termin składania ofert: do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 1200   

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)     merytoryczne – zbieżność projektu z celami zadania (ocena w skali: 0-3),

b)    społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców (ocena w skali: 0-2),

c)     finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności, efektywności wykonania oraz udział środków własnych i z innych źródeł finansowania (ocena w skali: 0-2),

d)    organizacyjne –posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (ocena w skali: 0-2).

2. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 6.

3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesiące od upływu terminu ich składania.

4. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Biała w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Skład Komisji określa Wójt Gminy Biała w drodze zarządzenia.

6. Dotację na realizację zadnia otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

7. Maksymalna kwota dotacji wynosić będzie nie więcej niż 75 % kosztów realizacji zadania.

§ 7. Informacje dodatkowe.

1. W 2014 r. Gmina Biała zrealizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Dotacja przekazana organizacji pozarządowej – 21.000 zł.

2. Informacje dotyczące konkursu ofert udostępnione są na stronie internetowej www.biala.finn.pl