Gmina Biała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem wynosi 652 361,25 zł,

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 604 733,25 zł.

           

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 215 uczniów (111 dziewcząt i 104 chłopców) oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 30 nauczycieli (26 kobiet i 4 mężczyzn) ze szkół podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ, którym jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowane w projekcie działania odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów i przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych. Nauczyciele zostaną przygotowani do stosowania nowych metod, które podniosą jakość nauczania w szkole. Realizowane będą zajęcia dodatkowe i zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, informatyki i matematyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziano także zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne. Odbędą się również 2 wycieczki edukacyjne: do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz  PGE Giganty Mocy Bełchatów. Szkoły zostaną również doposażone w sprzęt informatyczny oraz pomoce dydaktyczne. Wyposażona zostanie między innymi pracownia przyrodnicza. Uczniowie będą korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych nie tylko w trakcie trwania projektu ale także po jego zakończeniu. Projekt będzie realizowany od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2018r.