Gospodarka w Gminie Biała skupia się przede wszystkim w branży remontowo - budowlanej, handlowej, gastronomicznej, transportowej oraz sadowniczej i ogrodniczej.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie gminy zatrudniają średnio od kilku do kilkunastu osób. Do największych pracodawców należą: Andrzej Blabuś oraz Mariusz Pawlak, którzy prowadzą Szkółki Drzew Ozdobnych, firma MEBLOMIX - Zdzisław Żuraw (firma meblarska), Zakład Cukierniczy ROMAR, Hurtownia Napojów DRACO, Restauracje SKORPION i SŁONECZKO, Bank Spółdzielczy w Białej oraz specjalistyczne gospodarstwa z branży owocowo - warzywnej.


Drugim pod względem ilości zatrudnianych osób na terenie Gminy Biała jest sektor publiczny. Tutaj, podobnie jak w sektorze prywatnym średnie zatrudnienie waha się od kilku do kilkunastu osób. Największym pracodawcą w tym sektorze jest Gmina Biała oraz podległe jej jednostki działające w dziedzinach edukacji, ochrony zdrowia oraz pomocy publicznej. Nie ma na terenie gminy dużych podmiotów o charakterze produkcyjnym. Brak jest również sklepów wielkopowierzchniowych. Funkcjonują podmioty gospodarcze, oferujące usługi o charakterze komercyjnym w tym jednostki handlu detalicznego (m. in. 26 sklepów spożywczo - przemysłowych) oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność. Analizując rozmieszczenie podmiotów gospodarczych na terenie gminy można dopatrzyć się zależności, iż największa liczba podmiotów gospodarczych koncentruje się w miejscowości gminnej (restauracje, sklepy spożywcze, hurtownie, zakłady produkcyjno - handlowe) wzdłuż drogi krajowej Nr 74.

Gospodarcza, pozarolnicza aktywność mieszkańców gminy realizowana jest głównie w najprostszej formule podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Zdecydowaną większość podmiotów stanowią firmy małe zatrudniające 1 - 20 osób. Taka struktura świadczy o dużym rozdrobnieniu podmiotów.

Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa Nr 74, położenie w widłach dróg krajowych Nr S8 i 45, przebiegająca przez teren gminy linia kolejowa relacji Herby - Oleśnica sprawiają, że gmina Biała jest inwestycyjnie atrakcyjna dla wielu branż, zaś rolniczy charakter pretenduje ją jako miejsce inwestycji dla przemysłu rolno - spożywczego.

Liczba podmiotów gospodarczych działających w gminie wzrasta od 1999 roku.
W 2003 r. odnotowano jak dotąd największą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (197) - wzrost o 15,98 % w stosunku do 1999 roku. W roku 2005 liczba ta pomniejszyła się do 177 podmiotów. W ostatnich dwóch latach obserwuje się nieznaczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych (188 - stan na 31 lipca 2007 r.).

Rolniczy charakter gminy wynika z dobrego wskaźnika bonitacji gleby oraz sposobu uprawy i nawożenia, który stosowany jest na obszarze gminy. Gleby gminy charakteryzują się dobrą kulturą rolną, stanowiąc kompleksy przydatne zarówno do produkcji roślinnej jak i hodowli. Gmina Biała wykorzystuje w sposób optymalny uwarunkowania przyrodnicze i fizjologiczne dla prowadzenia wysokotowarowej gospodarki rolnej.

Najkorzystniejsze warunki do upraw rolniczych znajdują się w środkowej części gminy. Na jej krańcach: południowym i północnym obserwuje się spadek klas bonitacyjnych. Produkcyjny obszar rolniczy gminy Biała zajmuje 6768 ha (grunty pod uprawy rolne + sady + łąki + pastwiska), tj. 94,59 % powierzchni gminy.