Gmina Biała informuje, że projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest „Poprawa jakości powietrza w Gminie Biała poprzez termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace służące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - budynku strażnicy OSP ze świetlicą w Białej Rządowej oraz budynku Urzędu Gminy Biała z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Białej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (w szczególności oświetlenie i źródła ciepła).

Efekty realizacji projektu przewidują m.in. termomodernizację dwóch budynków (powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2 800,34 m2) wraz ze zmodernizowaniem ich źródeł ciepła i montażem paneli fotowoltaicznych w wyniku czego zakłada się m.in.:
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) o 292,98 t CO2,
- zmiejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (CI32) o 925 201,20 kWh,
- zmiejszenie zużycia energii końcowej o 1 658,32 GJ/rok.

Realizacja zadania przyczyni się do rocznych oszczędności energii cieplnej i elektrycznej odpowiednio 1 537,03 GJ/rok i 33,69 MWh/rok.

Całkowita wartość projektu: 2 489 827,50 zł
Kwota dofinansowania: 1 669 027,62 zł

Projekt realizowany będzie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

***********************************

W dniu 01 lipca 2020 r. Gmina Biała podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji zadań przewidzianych w umowie o dofinansowanie planowane jest na dzień 31 grudnia 2021 r.

***********************************

W dniu 03 września 2020 r. podpisana została umowa dotycząca wykonania projektu i uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem GOKiS w Białej Drugiej w ramach realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała".

Wykonawca: Zakład Usługowo - Budowlany Alina Malik

Wartość kontraktu: 1 508 830,01 zł

Planowany termin zakończenia robót: 30 września 2021 r.

***

W dniu 26 lutego 2021 r. podpisana została umowa dotycząca wykonania projektu i uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Strażnicy OSP w Białej Rządowej w ramach realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała".

Wykonawca: "KARCZBUD" Mariusz Karczewski

Wartość kontraktu: 967 832,88 zł

Planowany termin zakończenia robót: 30 września 2021 r.

***********************************

REALIZACJA ROBÓT - URZĄD GMINY BIAŁA, GOKiS - FOTORELACJA

20220217091804
20220217091743
20220217091849
20220217091946
20220217092635
20210922150410
20210922150421
20210922150301
20210922150133
20210922150105
20210922145918
20210922145806

***********************************

REALIZACJA ROBÓT - OSP W BIAŁEJ RZĄDOWEJ - FOTORELACJA

20220217120622
20220217120533
20220217120243
20220217120223
20220217120156
20210922152443
20210922152311

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.