Wójt Gminy Biała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 11 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1,  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu  informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), realizując procedurę dokończenia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego znak: PNK-I.4131.1322.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy Biała Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ww. planu, rezygnacji z wyznaczania terenów dla lokalizacji farmy wiatrowej – 27 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zaleceń Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 11 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, pok. nr 12, w godz. od 1000 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, pok. nr 18, o godz. 10:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Biała:

- na piśmie, bezpośrednio (poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Biała) lub drogą pocztową na adres: Biała Druga 4b, 98-350 Biała,

-  ustnie do protokołu,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@biala.finn.pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r r., poz. 262 z późn. zm.) lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Biała:

- na piśmie, bezpośrednio (poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Biała) lub drogą pocztową na adres: Biała Druga 4b, 98-350 Biała,

- ustnie do protokołu,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@biala.finn.pl, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).

W zakresie projektu planu – uwagi lub w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski, należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie od  11 kwietnia 2016 r. do  19 maja 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Biała. Uwagi do projektu planu nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Biała.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

/-/ Wójt

Aleksander Owczarek