Gmina Biała pozyskała środki unijne na dofinansowanie projektu pod nazwą „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja...

Gmina Biała pozyskała środki unijne na dofinansowanie projektu pod nazwą „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem wynosi 652361,25 zł, z czego kwota dofinansowania to 604733,25 zł. Projekt znalazł się na 4 miejscu z 25 projektów wybranych do dofinansowania uzyskując 122,5 punktów. Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych obejmowała 183 aplikacje.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych
oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizowane będą między innymi zajęcia dodatkowe i zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, informatyki i matematyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziano także zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne. Odbędą się również 2 wycieczki edukacyjne: do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz  PGE Giganty Mocy Bełchatów. W projekcie weźmie udział 215 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach. Szkoły zostaną również doposażone w sprzęt informatyczny oraz pomoce dydaktyczne. Wyposażona zostanie między innymi pracownia przyrodnicza. Zadania
w projekcie będą realizowane od września 2016r. do czerwca 2018r.

Projektem tym w Gminie Biała zostały objęte tylko szkoły podstawowe. Publiczne Gimnazjum w Białej z uwagi na wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego osiągnięte w 2015 r. z przyczyn formalnych nie mogło zostać objęte projektem.

W koordynacji działań przygotowawczych i w pracach nad wnioskiem aplikacyjnym uczestniczyli: Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej Pani Anna Wojtas, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku Pan Krzysztof Puławski, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach Pani Henryka Halusiak, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Pani Andżelika Banowicz oraz nauczyciele w/w szkół: Pani Aurelia Spychała i Pani Renata Trała. Wniosek opracowano we współpracy z   Fundacją Edukacji Erudio z siedzibą we Wrocławiu.