W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Biała powiadomił Wojewodę Łódzkiego o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę.

WÓJT GMINY BIAŁA


Biała, dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała, Rolnicy !

 

Informuję, że w dniu dzisiejszym zwróciłem się do Wojewody Łódzkiego, powiadamiając go o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę. Do Urzędu Gminy Biała wpłynęły pierwsze indywidualne wnioski rolników o szacowanie strat. Nadmieniam również, że z sugestią powołania komisji gminnych szacujących straty wyrządzone przez suszę wystąpił Starosta Wieluński. Jednocześnie oczekiwano, że Rząd RP wyda stosowne uregulowania i polecenia samorządom w tym zakresie. Nie mniej do dnia wczorajszego nie miało to miejsca. Stosowne kurendy otrzymają w najbliższych dniach Państwo Sołtysi sołectw naszej gminy.

Informuję również, że krytyczne warunki suszy określa rozporządzenie MR i RW z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin. Monitoring suszy rolniczej prowadzony jest  przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Jest on dostępny jest stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl.  W ocenie rolników wyniki tego monitoringu nie są tożsame ze stanem faktycznym, jaki ma miejsce w rzeczywistości w chwili obecnej .

Gmina nie posiada bezpośrednich narzędzi i środków finansowych dla udzielania wsparcia rolnikom, którzy są dotknięci stratami. Procedurę wszczynamy, by dać rolnikom przede wszystkim możliwość skorzystania z kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych stratami.

 Z poważaniem
Aleksander Owczarek
Wójt Gminy Biała

 

Rozporządzenie MR i RW z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin.

Monitoring suszy rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.