Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych

turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie niepełnosprawności lub jej ograniczenie. Świadczenie przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Wniosek, wraz z wynikami odpowiednich badań diagnostycznych, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS. W załączeniu przekazuję pełną treść komunikatu, z prośbą o jego rozpowszechnienie dostępnymi Państwu środkami.
Mam nadzieję, że Państwa pomoc przyczyni się do szerszego upowszechnienia informacji skierowanych do osób ubezpieczonych w Kasie i tym samym pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia rolników i ich rodzin.