Gmina Biała w dniu 5 marca 2018 r. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwałą nr 1277/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie firma FCC Eko Radomsko Spółka z o.o. Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie mieszkańców o terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

Zadanie będzie zrealizowane do dnia 12 listopada 2018 r.