Gmina Biała informuje, że złożony w ramach PROW na lata 2014-2020 wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice"...

uzyskał pozytywną ocenę i został wyłoniony do dofinansowania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej na dł. 10 m,

b) profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej na całym odcinku,

c) wykonanie wzmocnienia podbudowy tłuczniowej,

d) wykonanie nawierzchni bitumicznej,

e) wykonanie poboczy utwardzonych,

f) ustawienie barierek przy istniejącym przepuście w rejonie działki przydrożnej nr 178.

Termin wykonania inwestycji: 09 grudnia 2016 r.

Całkowita wartość projektu: 311 564,01 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRROW w ramach PROW 2014 - 2020: 198 248 PLN.