Urząd Gminy Biała  informuje, że w dniu 20 października 2016 r. weszła w życie uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Biała z dnia 14 września 2016 r. w  sprawie...

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 5 października 2016 r. pod poz. 4181.
Niniejsza uchwała podejmowana była w ramach procedury planistycznej, która została zainicjowana uchwałą Nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Biała z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. Celem sporządzenia w/w planu była aktualizacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Biała zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy Biała: Nr XV/80/03 z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr V/27/99 z dnia 24 lutego 1999 r., Nr III/8/02 z dnia 10 grudnia 2002 r.
Należy podkreślić, że plan stanowił kontynuację planu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Biała Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013 r., która to uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego znak: PNK-I.4131.1322.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Obowiązujący nowy plan zawiera przede wszystkim zmiany wynikające z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego oraz rezygnacji z wyznaczenia terenów dla lokalizacji farmy wiatrowej - 27 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Jest dostosowany do obowiązujących przepisów.
Przypomnieć trzeba, że po unieważnieniu przez Wojewodę Łódzkiego uchwały z dnia 15 listopada 2013 r w roku 2014 nie podjęto żadnych konstruktywnych i skutecznych działań w celu kontynuacji procedury naprawy i ponownego uchwalenia planu. W pierwszym kwartale 2015 r. rozwiązano z dotychczasowym projektodawcą planu umowę za porozumieniem stron i odzyskano elektroniczne wersje robocze planu. W drodze konkursu ofert wyłoniono nową firmę planistyczną i w maju 2015 r. podpisano z nią umowę, w wyniku czego skutecznie dokończona została procedura naprawcza planu przestrzennego zagospodarowania gminy.