W dniu 16.08.2016 r. wydana została decyzja Nr 674/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynków inwentarskich, budynku magazynu żywca...

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WIELUŃSKIEGO


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Pan Sebastian Kania, zam. Mokrsko 275A, 98-345 Mokrsko, w dniu 16.08.2016 r. wydana została decyzja Nr 674/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynków inwentarskich, budynku magazynu żywca, zbiorników na gnojowicę, przepompowni gnojowicy, zbiornika przeciwpożarowego, silosów paszowych, zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, osadnika popłuczyn, instalacji sanitarnych i energetycznych w ramach budowy gospodarstwa rolnego (etap I, etap II), zlokalizowanych na działkach o nr geod. 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, obręb Młynisko Wieś, gmina Biała

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 07.30-15.30, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój nr 60 (parter), tel.: (43) 843-79-12.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W załączniku przesyłamy oryginalne pismo.