Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Biała Parcela na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz. 1900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biała - I piętro, sala nr 18 wg następującego porządku obrad: ...                                                                     

1.    Otwarcie zebrania.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Omówienie sprawy dotyczącej wykonania rowów odwadniających na drodze od zjazdu z drogi powiatowej w kierunku Pana Żurka.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biała Parcela z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
5.    Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6.    Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1930.    


                                                         Sołtys Sołectwa Biała Parcela
                                                        
                                                      /-/ Beata Czochara