Wójt Gminy Biała informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy składać do 15 września 2016r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych...

w terminie do 15 października 2016r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) i uchwałą Nr IX/44/07 Rady Gminy Biała z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała, zmienionej uchwałą Nr XX/114/08 z dnia 30 czerwca 2008r. i uchwałą Nr XXXI/197/09 z dnia 26 czerwca 2009r., pomoc materialna przysługuje:


1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 Ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 930).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły albo z urzędu. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie:
1) wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2011 Wójta Gminy Biała z dnia 5 sierpnia 2011r.,
2) zaświadczenia o wysokości dochodów lub zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych.

Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Białej (budynek Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4B, 98-350 Biała), pokój nr 25. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty w Białej, pok. 25, tel. (43) 841 90 90 wew. 31.
                                

WÓJT

/-/ Aleksander Owczarek