W październiku br. opublikowany został RANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w POLSCE 2020. Opracowanie to dokonywane jest od kilku lat przez uczelnie wyższe. Powstanie tegorocznej

publikacji koordynowane i tworzone  było przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Gmina Biała w stosunku do 2018 roku awansowała o ponad 400 miejsc: zajmowała 1348 pozycję, zajmuje obecnie 923 miejsce

Z gmin powiatu wieluńskiego najwyżej obecnie notowana jest Gmina Osjaków – 708 pozycja. Tuż przed Gminą Biała plasuje się Gmina Pątnów – 906 pozycja. W rankingu sklasyfikowano 1533 gminy wiejskie. Z województwa łódzkiego najwyżej - bo pierwszej piętnastce - notowane są Gmina Kleszczów (4 m.) i Gmina Rząśnia (13 m.).

Wyniki rankingu przedstawiane i omawiane są na organizowanym cyklicznie Europejskim Kongresie Samorządów. Są również dostępne na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.

Tak duży awans Gminy Biała to efekt pracy ostatnich kilku lat samorządu Gminy Biała, w szczególności jej organu wykonawczego - wójta i pracowników urzędu gminy, przy akceptacji organu stanowiącego – Rady Gminy Biała.

Ranking opracowany był w oparciu o następujące wskaźniki:

Lp.

Nazwa wskaźnika

 Charakter

W1

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

stymulanta

W2

2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

stymulanta

W3

3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

stymulanta

W4

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia

destymulanta

W5

5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

stymulanta

W6

6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

destymulanta

W7

7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

stymulanta