Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Biała (punkt obsługi klienta - parter) w godzinach 8.00 - 14.00 przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można też przesłać za pośrednictwem poczty.

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wypełnienie wniosku i oświadczenia. Na wniosku należy umieścić dopisek z numerem telefonu do kontaktu.

Druki wniosków i oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Biała  bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała w zakładce Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2021 roku wynosi :

100,00 zł. na 1 ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosków należy dołączyć faktury lub ich kopie, dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r. oraz zaświadczenie  z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym za rok 2020 (w przypadku posiadania bydła). Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu kwietniu  2021 r. w sposób wskazany w złożonym wniosku.


Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej / pomocy de minimis w rolnictwie / rybołówstwie

Oświadczenie składającego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach