Gmina Biała w dniu 19 marca 2020 r. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwałą nr 6100/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”.


Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie firma ECO RGS Spółka z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Do obowiązków wykonawcy należy powiadomienie mieszkańców o terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

Zadanie będzie zrealizowane do dnia 20 października 2020 r.