Otwarcie placówek oświatowych, zwiększona dostępność  do urzędu gminy. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, kalendarz zmian w systemie oświaty, który wygląda następująco:

Od 18 maja br.:

- możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach
i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.

Od 25 maja br.:

- możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
z możliwością zajęć dydaktycznych;
- organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych;  

  Od 1 czerwca br.:

- organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym na naradzie konsultacyjnej w ramach działań antykryzysowych z dyrektorami placówek oświatowych  na terenie Gminy Biała oceniono możliwość otwarcia szkół i przedszkoli - pod warunkiem dostosowania się przez te placówki do wytycznych GIS, MZ i MEN.
W minionym tygodniu dyrektorzy sondowali zainteresowanie rodziców powrotem ich dzieci do szkół i przedszkoli.
W placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biała, niewielka część rodziców wyraziła taką chęć.
Po konsultacjach wójta gminy z dyrektorami placówek oświatowych oraz dogłębnej analizie sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Biała, podjęto decyzję, że placówki mogą być otwierane od 25 maja 2020 r. Placówki zostały zaopatrzone w niezbędne środki i materiały do dezynfekcji pomieszczeń i ochrony osobistej.
Będą to następujące placówki:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach oraz Publiczne Przedszkole w Białej wraz z Filią w Łyskorni.
W placówkach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku, Publiczne Przedszkole w Młynisku oraz Publiczne Przedszkole w Naramicach nie ma chętnych do powrotu dzieci i uczniów na zajęcia do tych placówek.
Uwzględniając wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii - Urząd Gminy Biała zwiększa swoją dostępność dla interesantów. W strefie ograniczonego dostępu urządzono drugie stanowisko dla interesantów.  Urząd wyposażony został w dwie lampy przepływowe  UV-C generujące promieniowanie ultrafioletowe, dezynfekujące powietrze, niszczące bakterie i wirusy. Lampy te mogą pracować w czasie obecności ludzi. Pracują w sposób ciągły na korytarzach urzędu, a po godzinach pracy dezynfekowane jest nimi powietrze w pokojach pracowniczych. Codziennie prowadzona jest dezynfekcja strefy przyjęć interesantów z użyciem właściwych środków.