Gmina Biała otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dofinansowanie na termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Białej. GOKiS-u i OSP w Białej. Projekt ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

w Gminie Biała’’ złożony w połowie 2019 r. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uzyskał w punktacji projektów 81,52 % punktów możliwych do zdobycia. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 669 027,62 zł, a wartość całego projektu - 2 489 827,50 zł.

Zadania mają być wykonane w latach 2020-2021. Gmina będzie się starała pozyskać na wkład własny (kwota ok. 800 tyś. zł) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Urząd Marszałkowski w Łodzi wstrzymał na chwilę obecną nabór wniosków na fotowoltaikę dla mieszkańców.