Działania antykryzysowe podejmowane w Gminie Biała
w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną:
1. Ograniczony dostęp do budynku urzędu
W celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby

zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 został wprowadzony od dnia 16 marca 2020 r. ograniczony dostęp do  pomieszczeń Urzędu Gminy Biała oraz GOPS.

W celu uzyskania niezbędnych informacji udostępniono następujące numery telefonów:

•    Wójt Gminy Biała – 43 8419090 wew. 10 kom. 502692440
•    Sekretariat – 43 8419090 wew. 10
•    Urząd Stanu Cywilnego – 43 8419090 wew. 29 kom. 517604555
•    Ewidencja ludności i dowody osobiste – 43 8419090 wew. 29  kom. 517604565
•    Gminne Centrum Usług Wspólnych – 43 8419003  43 8419090 wew. 33, wew. 31
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 43 8419002 43 8419090 wew. 32

W razie konieczności załatwienia sprawy osobiście w Urzędzie interesanci korzystają z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie w danej kwestii obsługuje petenta w punkcie obsługi interesanta, znajdującym się na parterze budynku. Wydzielone - ograniczające bezpośredni kontakt - miejsce, zapewnia bezpieczeństwo zarówno interesantom jak i pracownikom.

Ograniczona została również działalność punktu kasowego. Z płatności w kasie mogą korzystać wyłącznie osoby, które  nie mają innej możliwości dokonania płatności niż gotówkowa, pod rygorem złożonego wcześniej właściwego oświadczenia.

Udostępnione zostały numery kont bankowych właściwe dla poszczególnych wpłat:

79 9244 0003 0000 0039 2000 0020 – podatek, opłata skarbowa, pobór wody.
48 9244 0003 0000 0039 2000 0190 – opłata za odpady komunalne

2. Praca Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną cyklicznie obraduje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego omawiając bieżącą sytuację związaną z koronawirusem. Jego pracę i podejmowane działania antykryzysowe koordynuje Kierownik USC.
Wójt odbywa również narady robocze z pracownikami, dyrektorami szkół i przedszkoli.
Na wniosek Zespołu uruchomiona została rezerwa celowa przeznaczona na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. Do tej pory jest to kwota 50.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup masek, rękawic, okularów ochronnych, kombinezonów oraz płynów dezynfekujących. Zakupiono także dwie lampy przepływowe wytwarzające promieniowanie UV-C degradujące wirusy, z przeznaczeniem do dezynfekcji powietrza
w Urzędzie Gminy – przy wejściu, na korytarzach, na sali obrad, a także pomieszczeniach biurowych. W najbliższym czasie do każdego gospodarstwa domowego zostaną dostarczone maski ochronne wielorazowego użytku. Ponadto ze środków tej rezerwy udzielono pomocy finansowej wieluńskiemu szpitalowi.

Jednostki OSP Biała i OSP Młynisko wyznaczone do walki z COVID-19 zostały wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej.
Dostarczono również płyn dezynfekujący do lokalnych szkół i przedszkoli.

3. Współpraca z Komendą Powiatową PSP w Wieluniu

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu, Wójt Gminy Biała wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie placu i pomieszczeń w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej na doraźną siedzibę sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu – w przypadku konieczności wyłączenia dotychczasowych obiektów tej Komendy (ze względu np. na konieczność jej dezynfekcji).

4. Pomoc finansowa dla wieluńskiego szpitala

Na wniosek Dyrektora SPZOZ w Wieluniu i Starosty Wieluńskiego w dniu 16 kwietnia 2020 r. Gmina Biała udzieliła dotacji celowej wieluńskiemu szpitalowi w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakupy niezbędnego sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych oraz materiałów i środków do ochrony osobistej dla pacjentów i personelu SPZOZ w związku z walką z COVID-19.
Wykorzystano tu ścieżkę działań umożliwioną przez spec ustawę anty-koronawirusową i ustawę o działalności leczniczej.

5. Zakup komputerów do nauki zdalnej

Gmina Biała złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach realizacji zadania zaplanowany został zakup 5 zestawów komputerowych (komputery stacjonarne) oraz 12 laptopów.
Zakupiony sprzęt rozdysponowany zostanie według potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół podstawowych z terenu naszej gminy i będzie wykorzystywany:

- przez nauczycieli – komputery stacjonarne,
- przez uczniów szkół podstawowych – laptopy.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowania w ramach PROGRAMU ZDALNA SZKOŁA wynosi 59.500,00 zł.

6. Praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownicy GOPS nadzorują na bieżąco liczbę osób znajdujących się w kwarantannie i pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.
Zarządzeniem nr 154/20 z dnia 31 marca 2020 r. Wójt Gminy Biała określił szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Biała na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS Cov-2.

Formy udzielania pomocy mieszkańcom:
1)    zaopatrzenie w żywność osób pozostających w kwarantannie domowej;
2)    dostarczenie leków zaleconych przez lekarza – w trakcie trwania kwarantanny;
3)    kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;
4)    identyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych osób opieką;
5)    zdalna praca socjalna.

Otrzymanie pomocy następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.
Wnioski o udzielenie pomocy można składać w formie telefonicznej pod numerem 43 8419002 bądź poprzez adres e-mail: gops.biala@biala.finn.pl.

7. Działania w terenie

* Na słupach ogłoszeniowych rozplakatowane zostały niezbędne informacje związane z właściwym zachowaniem się podczas wystąpienia objawów koronawirusa.

* Pracownicy UG Biała dokonują dezynfekcji przystanków autobusowych i koszy na śmieci.

* Na podstawie podpisanego porozumienia z dyrektorami szkół i przedszkoli – pracownicy obsługi tych placówek zostaną zadysponowani do prac porządkowych w miejscach publicznych na terenie naszej gminy.

8. Maski ochronne dla mieszkańców

W związku z wprowadzonym przez Rząd RP (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) obowiązkiem zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się w przestrzeni publicznej do każdego gospodarstwa domowego strażacy OSP dostarczą w okresie od 20 do 29 kwietnia br. maski ochronne wielorazowego użytku. Akcję dystrybucji maseczek uzgodniono z Prezesem ZG ZOSP RP w Białej i Komendantem Gminnym ZOSP RP w Białej.
Maski zostaną zawieszone na płocie przy wejściu na posesję w widocznym miejscu - unikając bezpośredniego kontaktu z domownikami. O terminie dostaw mieszkańcy będą informowani poprzez SMS-y.

9. Inicjatywa Sołtysa Sołectwa Biała Druga

W dniu 15 kwietnia 2020 r. w UG Biała pojawił się Sołtys Sołectwa Biała Druga - Pan Zbigniew Gruszczyński i zaproponował, by rozważyć możliwość zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Biała i sfinansować ten zakup z funduszu sołeckiego na rok 2020 - po dokonaniu stosownych zmian. Wójt podziękował za taką - na czasie i bardzo cenną oraz ludzką - inicjatywę. Ze względu na niemożność przeprowadzenia w chwili obecnej zebrań wiejskich, taka ścieżka sfinansowania zakupu maseczek nie jest możliwa.
Maseczki - zgodnie z wcześniejszym zamiarem - zostaną zakupione z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.