Szanowni Państwo, zawiadamiam właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, że Rada Gminy Biała w dniu 29 października 2019 r. podjęła uchwałę Nr XII/80/19 w sprawie wyboru metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, zgodnie z którą od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

•    8,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są  zbierane i odbierane w sposób selektywny;
•    20,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

Przypominam, że nową deklarację właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, zgon).

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. do dnia 20 marca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że terminy płatności nie uległy zmianie:
1) za I kwartał do 20 marca danego roku;
2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 20 września danego roku;
4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać jak dotychczas: w kasie Urzędu Gminy, przelewem na rachunek bankowy Gminy Biała nr: 79 9244 0003 0000 0039 2000 0020 lub u inkasenta.

Wójt Gminy Biała

/-/ Aleksander Owczarek