Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”, otrzymała dofinansowane w kwocie 6.000,00 zł w formie dotacji na podstawie  umowy

Nr 86/BN/D/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 


Koszt całkowity zadania:  10.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, który na podstawie przeprowadzonej obszarowej inwentaryzacji zużycia energii finalnej, pozwala na zidentyfikowanie sektorów oraz obszarów zlokalizowanych na terenie gminy, które charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii. W konsekwencji pozwoli to na ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu:

  - redukcję emisji gazów cieplarnianych,
  - poprawę jakości powietrza,
  - zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej,
  - zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pozytywnym aspektem związanym z opracowaniem PGN-u jest również możliwość aplikowania o środki finansowe na zaplanowane inwestycje związane z efektywnością energetyczną.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gmina Biała stara się o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała" mającego na celu termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej budynków: Urzędu Gminy Biała, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej oraz budynku remizy OSP w Białej.