Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej w celu polepszenia warunków animacji”

realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w ramach programu Infrastruktura domów kultury.

Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń w budynku GOKiS. W ramach projektu zostanie wykonany remont dwóch sal, w których odbywają się zajęcia, szkolenia oraz  warsztaty, korytarza na parterze, klatki schodowej oraz korytarza na piętrze, zostaną wymienione drzwi wewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie standardu prowadzonej działalności, jakości realizowanych zajęć oraz bezpieczeństwa. Remont ma także na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu estetycznego i funkcjonalnego obiektu

Przewidywany budżet zadania 214.353,82 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 160.000,00 zł