Uprzejmie informuję, że Rada Gminy Biała uchwałą nr XXXII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała.

Finansowaniu podlegają koszty realizacji zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (zdjętych z obiektów i zmagazynowanych na nieruchomości) polegające na:

1) przygotowanie do transportu, załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;

2) unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą realizacji zadania będzie podmiot wybrany w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, który będzie działał na zlecenie Gminy Biała.

Warunkiem ubiegania się o otrzymanie finansowania będzie prawidłowo wypełniony wniosek, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 maja każdego roku. W przypadku przekroczenia środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy w budżecie Gminy Biała - wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia w siedzibie Urzędu Gminy Biała. Wnioski prawidłowo wypełnione a nie zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW, po uprzedniej ich aktualizacji.

Warunkiem realizacji powyższego zadania będzie otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Proszę o dokładne sprawdzenie ilości (przeliczenie płyt) zgromadzonego na nieruchomości azbestu i wpisanie odpowiedniej ilości we wniosku. Jest to szczególnie ważne, jako że wskazane we wniosku ilości azbestu są przedmiotem kontroli w terenie Wojewódzkiego Funduszu.

Więcej informacji w tym potwierdzenie danych do wniosku o ilości zmagazynowanego azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała pok. Nr 12, tel. (43) 84 190 90 wew. 26.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.biala.finn.pl (obsługa interesantów) oraz w Urzędzie Gminy Biała pok. Nr 12.

WÓJT

Aleksander Owczarek