W związku z przystąpieniem do realizacji „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Biała” w terminie od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 1 września 2017 r.

na terenie Gminy Biała przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog w Warszawie. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Biała.

Mieszkańców Gminy Biała, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o  udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy i  użytkownicy miejsc, w  których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, do dnia 31 stycznia każdego roku, odpowiednio Wójtowi (osoby fizyczne) oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego (firmy).

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek