Zgodnie z § 15.1. uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Biała z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała, Wójt Gminy Biała

podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w sprawie: zmiany siedziby władz Gminy Biała z nazwy „Biała” na nazwę „Biała Druga”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 22.12.2016 r. do 23.01.2017 r. Obwieszczenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach sołeckich oraz słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Gminy Biała. W obwieszczeniu wskazano formę konsultacji, miejsce i termin konsultacji. Ankiety konsultacyjne zostały zamieszczone na  stronie internetowej Urzędu Gminy Biała, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Biała.

Mieszkańcy Gminy Biała otrzymali możliwość wypowiedzenia się w ww. kwestii odpowiadając na zamieszczone w ankiecie konsultacyjnej pytanie – czy jest Pan/Pani za zmianą siedziby Gminy Biała z nazwy „Biała” na nazwę „Biała Druga”. Ankiety konsultacyjne można było złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biała, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

Informuję, że w konsultacjach w sprawie zmiany siedziby władz Gminy Biała z nazwy „Biała” na nazwę „Biała Druga” nie wziął udziału żaden mieszkaniec Gminy Biała – nie wpłynęła ani jedna ankieta konsultacyjna.

WÓJT

Aleksander Owczarek