Wójt Gminy Biała informuje o zamiarze uhonorowania osób zasłużonych dla rozwoju sportu w Gminie Biała. Podstawą uhonorowania będzie złożenie ...

Wójt Gminy Biała informuje o zamiarze uhonorowania osób zasłużonych dla rozwoju sportu w Gminie Biała. Podstawą uhonorowania będzie złożenie przez odpowiednie osoby wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz pozytywne jego rozpatrzenie.

Wnioskodawcą może być podmiot prawny, jednostka organizacyjna, osoba pełniąca funkcję publiczną: radny/sołtys, bądź co najmniej trzy osoby fizyczne współdziałające razem.

Uhonorowanie to może dotyczyć także osób już nieżyjących, które wniosły na tym polu swoje zasługi.

Druki można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Biała, u sołtysów oraz na stronie internetowej: www.gminabiala.pl

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Biała do dnia 15 lipca 2016 r.