Urząd Gminy Biała uprzejmie przypomina właścicielom nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • Madej
 • Młynisko
 • Naramice
 • Radomina

że od 1 do 15 lipca br. zobowiązani są do zgłaszania się w ww. terminie do Urzędu Gminy Biała, pokój Nr 4 w celu złożenia wymaganych dokumentów (umów oraz  dowodów uiszczenia opłat z ostatnich 12 miesięcy)
w związku z kontrolą nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Niezgłoszenie się w wyżej wymienionym terminie będzie skutkować kontrolą na posesji w wyznaczonym przez Urząd terminie.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), która nałożyła na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar, informuję, że Zarządzeniem Nr 627/24 Wójta Gminy Biała z dnia 15 lutego 2024 r. został przyjęty plan kontroli, na postawie którego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Biała wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli właściciele nieruchomości będą zobowiązani do:

 • przedłożenie zawartej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała;
 • przedłożenie dowodu/-ów uiszczenia opłat z okresu ostatnich 12 miesięcy za dokonaną usługę (rachunki, faktury VAT, paragony) opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie maja jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała:

 1. Kółko Rolnicze w Naramicach Czesław Burzak Naramice, 98-350 Biała, tel. 609 174 656
 2. Wywóz Nieczystości Płynnych Seweryn Stefanowski Wierzchlas, 98-324 Wierzchlas, tel. 501 376 168
 3. Sławomir Stępień Bieniądzice, 98-300 Wieluń, tel. 600 945 389
 4. Jerzy Dratwa „JURGEN Jerzy Dratwa” Naramice, 98-350 Biała, tel. 514 444 732
 5. N.P. Barbara Jastrząbek Biała Pierwsza, 98-350 Biała, tel. 691 559 531
 6. Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Bednarz, Biała-Parcela 33a, 98-350 Biała, tel. 696 904 606
 7. Wywóz nieczystości Kamil Lerka, ul. Warszawska 105, 98-420 Sokolniki, tel. 721 381 557
 8. Leo Trans Kamil Komenda, Biała Rządowa 174D, 98-350 Biała, tel. 781 304 415
 9. Firma „DOBRY SMAK” Paweł Mikuś, Huby 4, 98-350 Biała, tel. 722 093 606
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Skomlinie, ul. Rzemieślnicza 18, 98-346 Skomlin tel. 665 575 333

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości, nie rzadziej niż raz w roku lub opróżniania osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Poniżej przedstawiamy plan kontroli:

L.p.

Kontrolowany

Kontrolujący

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

Liczba kontrolowanych posesji

1

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowości:         Biała -  Kopiec, Biała Druga, Przychody, Koryta, Biała Pierwsza, Biała-Parcela

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat z ostatnich 12 miesięcy

marzec 2024 r.

290

2

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowości: Biała Rządowa, Dębina, Góry Świątkowskie, Janowiec, Huby, Klapka

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat z ostatnich 12 miesięcy

kwiecień 2024 r.

279

3

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowości: Kule, Pieńki, Śmiecheń, Łyskornia, Zabłocie

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat z ostatnich 12 miesięcy

maj 2024 r.

293

4

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowości: Brzoza,  Poręby, Kopydłów, Rososz, Wiktorów

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat z ostatnich 12 miesięcy

czerwiec 2024 r.

269

5

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowości: Madej, Młynisko, Naramice, Radomina

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat z ostatnich 12 miesięcy

01-15 lipca 2024 r.

294

6

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Biała

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała

Kontrola w terenie nieruchomości - brak pełnych danych, brak odpowiedzi na wezwanie

15-26 lipca 2024 r.

 

7

 

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała

Podsumowanie efektu kontroli

29 lipca - 2 sierpnia 2024 r.

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazanie kopii umów oraz rachunków/faktur za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.

Wymagane dokumenty (umowy, dowody uiszczenia opłat) należy złożyć w Urzędzie Gminy Biała , pokój Nr 4 w terminie określonym w planie kontroli.

Pliki do pobrania: