Na stronie BIP Urzędu Gminy Biała opublikowane zostało zarządzenie Wójta  Nr 634/24 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie

realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz  załącznikami oraz ogłoszenie Wójta Gminy Biała o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 634/24 oraz ogłoszenie.