W związku z otrzymanym pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 27.10.2023 roku adresowanego do Urzędu Gminy Biała informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło na podstawie

umowy Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (ITWL) realizację zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnych technologii w celu zwalczania ASF. Ze względu na potencjalne kierunkowe rozprzestrzenianie się ASF obszar wytypowany do liczenia populacji dzików w ramach ww. zadania obejmuje obwody łowieckie zlokalizowane m.in. w województwie łódzkim powiecie wieluńskim.
Liczenie dzików odbywać się będzie w najbliższych miesiącach przy pomocy zestawów składających się z pojazdów interwencyjnych oznakowanych logo ITWL oraz dronów (BSP AtraxASF i GDU S400).
Ze względu na często zmieniające się warunki atmosferyczne (opady, silne wiatry) nie można precyzyjnie określić terminów oblotów w poszczególnych powiatach. Dlatego orientacyjny miesiąc działania zespołów ITWL w powiecie wieluńskim przypada na grudzień 2023 r.

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek