Informacja dotycząca wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wójt Gminy Biała informuje, że zadanie publiczne p.n.

,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu’’ w roku 2023 zlecono do realizacji Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Białej oraz Ludowemu Zespołowi Sportowemu w Młynisku.

Poszczególnym Klubom przyznaje się na ten cel dotację w wysokości:

1)    Gminny Ludowy Klub Sportowy Biała –     72 500,00 zł

2)    Ludowy Zespół Sportowy Młynisko –     41 750,00 zł


Wójt Gminy Biała

/-/ Aleksander Owczarek