Urząd Gminy Biała informuje, iż rozpoczęto proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030 - dokumentu opisującego model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, wyznaczającego

strategiczne cele rozwojowe na najbliższe lata oraz kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia. Strategie Rozwoju są często dokumentami obligatoryjnymi przy ubieganiu się o krajowe czy zagraniczne środki finansowe.
W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Ankietę można wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej (formularz ankiety znajduje się na stronie internetowej https://gminabiala.pl) lub papierowej (do pobrania, wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Biała - pokój Nr 8). Badanie jest anonimowe i będzie trwało do 31 grudnia 2022 r.
Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Biała na najbliższe lata.
Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/C7K7Z7O6D7R5X8X6E .