Gmina Biała w dniu 28 marca 2022 r. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwałą nr 10974/2022 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie firma PHU PIOTR Piotr Jaczyński z Leszna.
Do obowiązków wykonawcy należy powiadomienie mieszkańców o terminie odbioru odpadów zawierających azbest.
Zadanie będzie zrealizowane do dnia 20 października 2022 r.