Na sesji Rady Gminy Biała w dniu 29 lipca br. miała być podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała.


Wójt złożył projekt stosownej uchwały, wnioskując tym samym o jej podjęcie. Radni RG Biała najpierw na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej, a następnie na sesji po dyskusji nie podjęli proponowanej przez Wójta uchwały. Zaważył argument, że trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach zmian przewiduje się zniesienie obowiązku uchwalania studium, które ma być zastąpione przez tzw. plan ogólny. Mają również funkcjonować plany miejscowe. Harmonogram działań legislacyjnych przewiduje głosowanie nad ustawą zmieniającą jeszcze w roku obecnym. Ciągle jednak nie wiadomo kiedy to się ostatecznie wydarzy, kiedy zmiany do ustawy wejdą w życie, ale również kiedy wydane zostaną akty wykonawcze. Zwykle dzieje się to na przestrzeni roku od momentu wejścia w życie zmian w ustawie.
Dlatego Wójt uznał, że najracjonalniej dziś będzie procedowanie oczekiwanych przez mieszkańców zmian w trybie obowiązujących starych przepisów. Radni podjęli inną decyzję.
Wynik głosowania Radnych nad podjęciem proponowanej przez Wójta uchwały był następujący:
1 głos – za, 2 głosy – wstrzymujące się, 9 głosów – przeciw.