Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  w Urzędzie Gminy Biała (punkt obsługi klienta - parter) w godzinach 8.00 - 14.00. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można też przesłać za pośrednictwem poczty.

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wypełnienie wniosku  i oświadczenia. Na wniosku należy umieścić dopisek z numerem telefonu do kontaktu.

Druki wniosków i oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Biała  bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała w zakładce Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2022 roku wynosi :

110,00 zł. na 1 ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosków należy dołączyć faktury lub ich kopie, dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. oraz zaświadczenie  z ARiMR  o liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym za rok 2021 (w przypadku posiadania bydła). Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej     1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu październiku 2022 r.  w sposób wskazany w złożonym wniosku.

W załączeniu :

1. Wzór wniosku

2. Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej / pomocy de minimis w rolnictwie / rybołówstwie

3. Oświadczenie składającego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OŚWIADCZENIE DO UZYSKANIA POMOCY PUBLICZNEJ_POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE_RYBOŁÓSTWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO O UŻYTKOWANYCH LUB DZIERŻAWIONYCH GRUNTACH