Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”

z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

otrzymała dofinansowane

w kwocie 51 278,00 zł w formie dotacji

na podstawie umowy dotacji Nr 379/OZ/D/2018 z dnia 16 października 2018 r.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Łodzi


 
Koszt całkowity zadania:  63 154,73 zł

 

link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

25 listopada swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel każdego dziecka – Pluszowy Miś. Duży, mały, miękki, puchaty – każdy bez wyjątku jest najlepszy i niezastąpiony. Pomimo ogromu zabawek dostępnych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zaprasza na Warsztaty Bożonarodzeniowe z Panią Bogumiłą Madeją, które odbywały się będą w dniu 03 grudnia 2018 r. w sali GOKiS w Białej. Zapisy pod nr tel. 43 841 90 04

Transmisja obrad

Nagrania archiwalne

Imienne wykazy głosowań

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH – NAGRYWANIE ORAZ TRANSMISJA OBRAD RADY GMINY BIAŁA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biała, Biała Druga 4B, 98-350 Biała,

dane do kontaktu:
•    telefon: 43 841-90-90
•    e-mail: sekretariat@gminabiala.pl

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych email: inspektor@myiod.pl
3. Sala posiedzeń Rady Gminy jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest
w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy oraz sporządzane są nagrania tych obrad archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Biała.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Biała mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.
5. Transmisja oraz publikacja nagrań prowadzone są przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

•    Strony internetowej (www.gminabiala.pl) - prowadzonej przez Wójta Gminy Biała,
•    Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biała (biala.finn.pl) – prowadzonego przez Wójta Gminy Biała.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma świadcząca usługę transmisji. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).

16 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej, Jubileusz 40 – lecia obchodziły Panie z Zespołu Śpiewaczego Biała. Była to okazja do wspomnień, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład

"Bóg, Honor, Ojczyzna"- pod takim hasłem w Łyskorni rozpoczęły się uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku mieszkańcy połączyli się z całym narodem