Informacja Wójta Gminy Biała w sprawie przeprowadzenia planowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biała w zakresie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała

22 listopada 2020 r. na 3 cmentarzach parafialnych: w Białej, Łyskorni i Naramicach zostały odsłonięte uzupełnione tablice upamiętniające weteranów walk i wojen o niepodległość i granice odradzającej się

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 22 listopada 2020 r. nastąpi odsłonięcie uzupełnienia tablic upamiętniających weteranów walk i wojen o niepodległość i granice odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt pod nazwą "Wymiana podłogi w Sali OSP Wiktorów" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu wykonano m.in. roboty remontowo - budowlane

Na podstawie zasad określonych w uchwale Nr XLVIII/279/10 Rady Gminy Biała z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Analiza stanu i możliwości budżetu Gminy Biała dokonana przez Skarbnika i Wójta, uwzględniająca rozstrzygnięcia  przetargów budowy oczyszczalni ścieków i budowy I etapu kanalizacji sanitarnej wskazała

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu

Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała” z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane

List otwarty Wójta Gminy Biała Aleksandra Owczarka do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 74 w świetle zdarzeń drogowych i wypadków, które miały miejsce