O pomoc materialną może ubiegać się rodzic, opiekun prawny, ustawowy lub pełnoletni uczeń zarówno szkoły publicznej, jak i prywatnej. Ilekroć w ustawie jest mowa o uczniach należy przez to rozumieć

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę - XXVIII ROL-Szansa 2019, która odbędzie się w dniach 24 - 25 sierpnia na terenie

W dniu 15 sierpnia br., w dniu Święta Wojska Polskiego, w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej pod tablicami upamiętniającymi weteranów, odsłoniętymi w minionym roku na trzech cmentarzach:

W związku z kolejnym rokiem suszy Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej w sierpniu 2019 r. uruchomił niskooprocentowaną linię kredytów inwestycyjnych dla rolników indywidualnych na finansowanie

Wójt Gminy Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Sołectwo Brzoza zapraszają na Dożynki Gminy Biała, które będą się odbywały w dniu 25 sierpnia 2019 r. na placu przed salą OSP w Brzozie.

Od wielu lat istnieje problem ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Szczególnie jest to uciążliwe w okresach letnich. Przyczyną jest stan istniejący wodociągu gminnego. Zlecony w tym roku audyt – raport