Informacja dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wójt Gminy Biała informuje, że zadanie publiczne

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się

Czas na kawę! Kawę dla stowarzyszeń i fundacji z powiatu wieluńskiego. Tematem najbliższego spotkania będą tematy prozdrowotne, na które zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz

Kampania informacyjna Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach mająca na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony

Zakaz palenia odpadów w piecach i kotłowniach domowych. W nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu ponownie przypominam wszystkim

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie  projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia

Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Biała (punkt obsługi klienta - parter) w godzinach 8.00 - 14.00 przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Wójt Gminy Biała - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem