Pismem z dnia 19 lutego 2018 r. (znak RPIX.432.20.32.2017r.) Zarząd Województwa Łódzkiego   poinformował Gminę Biała o wynikach oceny formalnej projektu, w której wskazano, iż wniosek o dofinansowanie

projektu numer WND-RPLD.05.03.02-10-0015/17 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” złożony przez Gminę Biała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 otrzymał negatywną ocenę formalną z uwagi na niespełnienie kryterium Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020. Od powyższej oceny skarżąca wniosła dnia 13 marca 2018 r. protest który uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego numer 606/18 z dnia 25 kwietnia 2018r. nie został uwzględniony.

W następstwie Gmina Biała wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego numer 606/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Uzasadnieniem uchwały jest przyjęcie stanowiska, że nie spełniono kryterium formalnego: ,,Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020” i stwierdzenie niezgodności pomiędzy wartością RLM wynikającą z zapisów aktu prawa miejscowego a RLM rzeczywistymi w ilości przekraczającej 5%. Niezgodność w przypadku Gminy Biała wynosi blisko 30%.

Wyznaczanie granic aglomeracji w Gminie Biała nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 października 2006 r. Oba te rozporządzenia zostały uchylone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. To rozporządzenie zostało uchylone z kolei Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Ostatni z tych aktów utracił moc obowiązującą dnia 1 stycznia 2018r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.  Zdaniem skarżącej żaden z tych aktów nie pozbawiał mocy obowiązującej już wyznaczonych aglomeracji zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych. Mając to na uwadze należy uznać, iż  dla oceny wyznaczenia aglomeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy stosować przepisy z momentu wyznaczania aglomeracji, a nie z momentu składania wniosku o dofinansowanie.

Trudno powiedzieć czy WSA w Łodzi uzna takie stanowisko. Problemu by jednak nie było, gdyby jeszcze w 2014 roku (po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) podjęto w Gminie Biała procedurę zweryfikowania wyznaczonej w 2007 r. aglomeracji.  Niezależnie od  rozstrzygnięcia WSA (spodziewany termin lipiec br.)  w roku obecnym nie zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji budowy oczyszczalni i kanalizacji ze względów czasowo-logistycznych. Perspektywą zostaje rok 2019, także w przypadku powtórnego aplikowania o środki unijne.

Dla przypomnienia: Wnioskowany o dofinansowanie zakres według wyceny inwestorskiej ma kosztować 19 540 056,84 zł, z czego gmina ma ponieść wkład własny w wys. 6 937 419,38 zł na przestrzeni lat 2018 – 2020. W ramach początkowego etapu budowy ma zostać wybudowana oczyszczalnia i  7, 54 km kanalizacji. Taki zakres może gmina na początek zrealizować biorąc pod uwagę swoją wydolność finansową. Wniosek zakłada, że oczyszczalnia ma powstać w Białej Drugiej w latach 2018 -2019, a kanalizacja ma powstać do roku 2020 i przebiegać przez miejscowości Biała Kopiec, Biała Druga, Biała Parcela i Biała Rządowa.