Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” powstała w wyniku połączenia dotychczas działających Lokalnych Grup Działania: „Ziemia Wieluńska” i „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ogłasza konkurs na opracowanie logo LGD.
         Regulamin konkursu na logo Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

W wyniku połączenia dotychczas działających Lokalnych Grup Działania „Ziemia Wieluńska” i „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ogłaszamy konkurs na logo promujące nowo powstałą Lokalną Grupę Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” i „Ziemia Wieluńska”.

Celem konkursu jest wyłonienie loga, które stanie się wizytówką nowej Lokalnej Grupy Działania. Logo powinno charakteryzować wspólny obszar działania, być zrozumiałe, czytelne i łączyć istniejące do tego czasu obie LGD.

Tematyka loga jest dowolna. Każdy uczestnik może przesłać  lub dostarczyć osobiście 1 propozycję loga wydrukowaną na kartce w formacie A4, a także zapisaną na płycie CD w formacie JPG. Płyta musi być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. Autor loga powinien na odwrocie pracy podać: nazwę loga, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

Logo musi nawiązywać do obszarów nowo powstałej Lokalnej Grupy Działania. Na stronach internetowych LGD znajdują się loga, które mogą posłużyć jako materiał pomocniczy do tworzenia pracy.

Rozpoczęcie konkursu 11-03-2015r.

Zakończenie konkursu 20-03-2015r.

Wręczenie nagród 27-03-2015r.

Konkurs jest otwarty dla społeczności lokalnej z terenu gmin: Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin, Wieluń, Wróblew, Złoczew.

Otrzymane prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej -uczestnicy powinni mieć powyżej 18 lat.

Prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 20 marca 2015r. na adres: Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub LGD „Ziemia Wieluńska” Ruda ul. Długa 31, 98-300 Wieluń.

Z dopiskiem na kopercie „konkurs na logo LGD”.

Jury powołane zostaje przez członków Zarządu LGD.

Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej LGD www.e-ska.pl i www.ziemiawielunska.pl oraz na stronach internetowych gmin członkowskich.
Zgłoszenie loga do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci tabletu dla laureaty I miejsca. Praca laureaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.

Regulamin Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy.