Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1319

Informuję, że od 1 czerwca 2021 r. zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Zmiany są następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany:

• Obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości!
• Segregacja odpadów z podziałem na frakcje:

- odpady zmieszane
- szkło
- papier
- metale i tworzywa sztuczne
- odpady ulegające biodegradacji

• Zmiana częstotliwości odbioru odpadów:

- odpady zmieszane i odpady BIO: od kwietnia do października – 1 raz na dwa tygodnie, od listopada do marca – 1 raz w miesiącu,
- papier – 1 raz na pół roku (do gromadzenia odpadów z papieru przedsiębiorca odbierający odpady będzie dostarczał worki),
- metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w miesiącu,
- szkło (bez zmian), tj. 1 raz na kwartał.

• Możliwość dostawienia worków, wyłącznie z logo Wykonawcy, w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie będzie niewystarczająca – worki będą dostępne w Urzędzie Gminy (dotyczy ww. frakcji z wyjątkiem szkła).
• Zmieni się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – nowa stawka opłaty zostanie ustalona przez Radę Gminy Biała.
• Zwolnieni, w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Biała.

Skorzystanie ze ZWOLNIENIA W OPŁACIE za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga złożenia NOWEJ DEKLARACJI.

MIESZKAŃCY KTÓRZY CHCĄ SKORZYSTAĆ Z ULGI OD DNIA 01.06.2021 r., PROSZENI SĄ O SKŁADANIE DEKLARACJI W TERMINIE: 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Biała oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminabiala.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Do pobrania: Druk deklaracji, Uchwała Rady Gminy Biała dot. uchwalenia stawki opłaty za gosp. odpadami komunalnymi

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE KOMPOSTUJĄ BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU, NIE SKŁADAJĄ NOWYCH DEKLARACJI.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma pojemnika na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

- wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,  w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na poprawną segregację odpadów.
W związku ze zmianą przepisów wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości. Przypadki niewłaściwej segregacji odpadów będą zgłaszane przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi Gminy Biała, co będzie skutkowało wydaniem z urzędu decyzji określającej stawkę opłaty podwyższonej, ustalonej przez Radę Gminy Biała (w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy dla odpadów zbieranych w sposób selektywny).

Przypominam, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się kwartalnie w terminach:

1) za I kwartał do 20 marca danego roku;
2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 20 września danego roku;
4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

• w kasie Urzędu Gminy,
• przelewem na rachunek bankowy Gminy Biała nr:  48 9244 0003 0000 0039 2000 0190,
• lub u inkasenta – możliwość dokonywania opłat gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

Rada Gminy Biała podjęła uchwałę, w której na inkasenta  został wyznaczony p. Tomasz Mielczarek.
WÓJT

Aleksander Owczarek