Wójt Gminy Biała wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej informują, że w najbliższym czasie będą podjęte działania

zmierzające do przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Biała.
Celem przeprowadzonego badania będzie określenie skali lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Biała. Mieszkańcy mogą również wnosić swoje uwagi czy propozycje związane z problematyką używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do  uczniów, nauczycieli, rodziców, druhów strażaków, jednostek organizacyjnych,  sołtysów, radnych, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych,mieszkańców o współpracę podczas przeprowadzania ankiet.

Wójt

Aleksander Owczarek