Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 738

Analiza stanu i możliwości budżetu Gminy Biała dokonana przez Skarbnika i Wójta, uwzględniająca rozstrzygnięcia  przetargów budowy oczyszczalni ścieków i budowy I etapu kanalizacji sanitarnej wskazała

na możliwą perspektywę dalszych działań.

Gmina Biała informuje, że w ramach pojawiających się w miesiącach wrzesień i październik ogłoszeniach o naborach - złożono trzy wnioski aplikacyjne dotyczące uregulowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie naszej gminy:

1) W ramach PROW na lata 2014-2020 "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela". Projekt zakłada kompleksową przebudowę oraz modernizację części technologicznej SUW w Naramicach oraz budowę odcinka kanalizacji sanitarnej na wzdłuż tzw. drogi wiktorowskiej od skrzyżowania z DK74 go "górki" - Biała-Parcela I. Planowany koszt zadania: 3 998 130,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł.

2) W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - projekt zakłada kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w celu "zamknięcia" aglomeracji Biała od strony zachodniej - tj. od dyskoteki Protector w miejscowości Biała Pierwsza do skrzyżowania w kierunku Łyskorni w miejscowości Biała-Kopiec (wzdłuż DK74). Planowany koszt zadania: 5 800 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 700 000,00 zł.

3) W ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap II". Projekt zakłada skanalizowanie enklaw aglomeracji Biała nieujętych z przyczyn organizacyjno - projektowych i ekonomicznych w realizowanym obecnie projekcie kanalizacyjnym tj. miejscowość Biała-Parcela od placu GS do skrzyżowania w kierunku Wiktorowa oraz od osiedla koło Baku Spółdzielczego do skrzyżowania z drogą w kierunku "Dziadowni" (północna strona DK74). Planowany koszt zadania: 3 442 800,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 102 749,00zł.

W obecnych zamiarach kontynuacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej nie mógł być uwzględniony zaprojektowany kilkukilometrowy odcinek w kierunku Białej Rządowej, Klapki i Kopydłowa, gdyż nie uzyskano zgody przy wydawaniu decyzji na budowę na przejście przez rów melioracyjny i posesję nr 90 w Białej Rządowej.  Właściciele posesji odmówili podjęcia uzgodnień i działań, które by to umożliwiły.

Odtworzenie projektu kanalizacji na tymże odcinku spowoduje ponowne poniesienie kosztów w wysokości ok. 130 000,- zł.

W miesiącu sierpniu natomiast Gmina złożył wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Wojewody Łódzkiego o dofinansowanie zadania  „Przebudowa drogi  powiatowej Nr 4502E w miejscowości Wiktorów”. Wartość zadania wynosi 2.902.550,00 zł, spodziewana wartość dofinansowania to kwota 2 000 000,00 zł. Gmina Biała wstąpiła tu w rolę zarządcy drogi, potencjalnego inwestora zastępując Powiat Wieluński.

Na realizacje w/w działań pozwala dobra komunikacja i współpraca w zespole pracowniczym osób zajmujących się projektami aplikacyjnymi, inwestycjami, zamówieniami publicznymi, skarbnika i wójta.