Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 2088

W związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I" w dniu 13 marca br. Gmina Biała wniosła

do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) pisemny protest od wyników oceny formalnej.

Jedynym argumentem powodującym negatywną ocenę była niezgodność RLM Aglomeracji Biała z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W złożonym proteście Gmina odniosła się do stawianej przez Urząd Marszałkowski tezy poprzez wskazanie zarzutów proceduralnych w zakresie nieprawidłowej oceny tj.:

- zastosowanie arbitralnych kryteriów niezawartych w opisie danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020;

- niewłaściwa interpretacja przepisów art.3 dyrektywy ściekowej 91/271/EWG oraz zasad KPOŚK;

- arbitralna negatywna ocena wniosku Gminy Biała w zakresie rozbieżności w zakresie RLM rzeczywistych przekraczającej 5% pomimo pozytywnej oceny innych wniosków, które również przekraczają ten wskaźnik.

Wniesiony protest procedowany będzie przez Instytucję Zarządzającą przez okres 30 dni.

W przypadku podtrzymania negatywnej oceny Gmina nie wyklucza kontynuowania ścieżki odwoławczej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Biała podjęła działania (powinny one być podjęte w 2014 r.) mające na celu doprecyzowanie obszaru i granic Aglomeracji Biała, polegające na znacznym ograniczeniu obszaru aglomeracji. Pozwoli to na uniknięcie problemu przy ewentualnej powtórnej aplikacji, jeżeli dojdzie do ponownego ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków.