Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1952

Na podstawie art. 81 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) informuję, o możliwości zapoznania się z zebranym

materiałem dowodowym w sprawie wniosku z dnia 25.01.2018 r. (nr rej. organu: 02152/2018) o zmianę decyzji Starosty Wieluńskiego nr 1083/2013 z dnia 08.10.2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę składowiska odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest - obiekt kategorii XXII, wraz z drogą technologiczną, przenośną wagą do ważenia pojazdów, miejscem rozładunku odpadów, kontenerem magazynowym, toaletą przenośną i zbiornikiem na wodę o pojemności 1m3, zlokalizowanego na działce o nr geod. 1000, obręb Młynisko Wieś, gmina Biała, inwestor: FCC EKO Radomsko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-560 Radomsko.

W związku z powyższym zawiadamia się strony postępowania, iż mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój 60 (parter), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 7:30-15:30) w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


Sprawę prowadzi: Piotr Wlazły, tel. (43) 843-79-12.

Z up. Starosty

Arleta Dobkowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa