Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.), zawiadamiam, że na wniosek nr rej.: 22277/2017

z dnia 31.10.2017 roku, inwestor: FCC EKO Radomsko Sp. z 0.0., ul. Narutowicza 5B, 97-560 Radomsko, reprezentowany przez pełnomocnika: Pan Zenon Doroz, ASA EKO Polska, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Wieluńskiego Nr 1083/2013 z dnia 08.10.2013r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę składowiska odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest - obiekt kategorii XXII, wraz z drogą technologiczną, przenośną wagą do ważenia pojazdów, miejscem rozładunku odpadów, kontenerem magazynowym, toaletą przenośną i zbiornikiem na wodę o pojemności 1m3, zlokalizowanego na działce o nr geod. 1000, obręb Młynisko Wieś, gmina Biała.
W związku z powyższym informuję, iż dokumenty w przedmiotowej sprawie znajdują się w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego Nr 2, (pokój Nr 60), do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30, celem zapoznania się i ewentualnego wniesienia uwag lub zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Sprawę prowadzi: Piotr Wlazły, nr tel. 43 843-79-12.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniechania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. Starosty

Arleta Kozłowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa