W dniu 10 czerwca 2018 r. w Białej odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w którym brały udział trzy gminy z powiatu wieluńskiego: Biała, Mokrsko i Skomlin. Z gminy Biała w zawodach

Centrum Innowacji Biznesowej (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, organizuje cykl BEZPŁATNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął tegoroczny cykl szkoleń dla beneficjentów i  potencjalnych beneficjentów. W pierwszej kolejności odbywały się będą szkolenia z pomocy publicznej oraz

Strefa RozwoYou to projekt Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - to pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w tym osób

Pismem z dnia 19 lutego 2018 r. (znak RPIX.432.20.32.2017r.) Zarząd Województwa Łódzkiego   poinformował Gminę Biała o wynikach oceny formalnej projektu, w której wskazano, iż wniosek o dofinansowanie

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Gminy Biała

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała.

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@gminabiala.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektor@myiod.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez administratora ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pan i /Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest przez Panią / Pana obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek

 

Biała Druga, dn. 25 maja 2018 r.